Storitve

Pišite nam na:

hl7@sdmi.si

Z namenom uresničevanja svojih ciljev se sekcija med drugim ukvarja tudi z naslednjimi nalogami:

(1)  Aktivnosti na področju standardizacije

•    prilagajanje in lokalizacija standardov HL7 glede na lokalne in regijske zahteve skladno z pravili in omejitvami HL7;
•    dopolnitve standardov HL7 glede na nacionalne zahteve skladno z pravili in omejitvami HL7;
•    sodeluje pri oblikovanju šifrantov, slovarjev in nomenklatur skladno s pravili in omejitvami HL7;
•    sodeluje pri oblikovanju predlog (podatkovni modeli in nabori glede na generične HL7 standarde);
•    ustvarja trdne povezave z mednarodnimi in domačimi standardizacijskimi organizacijami;
•    zagotavlja odgovore na specifična vprašanja povezana s standardizacijo na sploh in še posebej v povezavi s HL7.

(2)  Promocija, usposabljanje, izobraževanje, razvoj in svetovanje

•    organizira predavanja, tečaje, delavnice, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane ter za zainteresirano javnost s posebnim poudarkom na HL7 standardih;
•    zalága in izdaja strokovno, pedagoško in znanstveno literaturo ter izobraževalne materiale s področja dejavnosti sekcije.

(3) Spremljanje

•    sistematično zbira informacije o izdelkih, tehnologijah, projektih in iniciativah povezane s standardizacijo in še posebej s HL7;
•    spremlja razvoj izkušenj in dobrih praks na področju zdravstveno informacijskih standardov, še posebej pri standardih HL7.

(4)  Certifikacija

•    spodbuja, pomaga in koordinira pri oblikovanju strokovnih smernic in kazalnikov/meril za ocenjevanje sistemov, ki bi bili uporabni pri certifikaciji glede kakovosti in upoštevanja standardov, še posebej pri HL7 standardih;
•    certificira skladnost aplikacij, sistemov, storitev, razvojnih orodij z zdravstveno informacijskimi standardi, še posebej s standardi HL7.

(5)  Raziskovanje in projekti

•    pomaga pri vsebinskem oblikovanju, izvajanju in upravljanju raziskav, raziskovalnih projektov, pobud in strategij, pri katerih je zahtevana uporabo standardov, še posebej HL7 standardov.

(6)  Ostalo

•    obvešča člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja sekcije,
•    stalno informira svoje člane in zainteresirano javnost o standardih, še posebej HL7 standardih,
•    spodbuja strokovni razvoj svojih članov,
•    se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju sekcije.
•    skrb za dvig strokovnega znanja svojih članov,
•    sodelovanje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov s področja dejavnosti sekcije,
•    s pristojnimi organizacijami sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja na področju (zdravstveno informacijskih) standardov,
•    daje pobude za zakonodajne ukrepe na področju (zdravstveno informacijskih) standardov,
•    sodeluje z zdravstvenimi in visokošolskimi izobraževalnimi organizacijami, ponudniki informacijskih rešitev, uporabniki informacijskih rešitev ter sorodnimi institucijami, društvi in združenji v Sloveniji in tujini, ki uresničujejo enake oz. podobne cilje ali se ukvarjajo s podobno dejavnostjo kot sekcija HL7 Slovenija,
•    sodeluje z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami v Sloveniji in tujini tudi na strokovnem, pedagoškem ali raziskovalnem področju.

Skip to content